ललितपुर जिल्ला, सैबु गा.पा/न.पा/ गा.वि.स/ म.न.पा उ.म.न.पा वडा नं. ४ / क स्थित कित्ता

    nba image

    ललितपुर जिल्ला, सैबु गा.पा / न.पा/ गा.वि.स / म.न.पा / उ.म.न.पा वडा नं. ४ / क स्थित कित्ता नं. ५५२, ६०६, ४७३ र १४६० को क्षेत्रफल २३.८५, १३५.११, १९०.७४, ६७.५६ (व.मि ) सोको सम्पूर्ण लिगलगापात समेत ।

         Sharing Tray