काठमाण्डौ जिल्ला, विष्णु बुढानिलकण्ठ न.पा, वडा नं ३ / ख स्थित कित्ता नं. ६०८, १४५१ र १४५४ को क्षेत्रफल ०-४-०-०, ०-४-०-० र ०-३-२-० (रोपनी)

    nba image

    काठमाण्डौ जिल्ला, विष्णु बुढानिलकण्ठ न.पा, वडा नं ३ / ख स्थित कित्ता नं. ६०८, १४५१ र १४५४ को क्षेत्रफल ०-४-०-०, ०-४-०-० र ० - ३-२-० (रोपनी)    Sharing Tray