Right To Information

Right To Information

Right To Information as of Asadh End, 2076.

INFORMATION OFFICER

Mr. Binod Narasinha Shrestha
Head - Central Logistics
Tangal, Kathmandu
Phone: 977-01-4443077/ 4443079
Ext: 255
Email: binod.shrestha@kumaribank.com