Right To Information

Right To Information

Right To Information as of Chaitra End, 2075.

INFORMATION OFFICER

Mr. Rajesh Shrestha
Chief - Deposit Marketing
Putalisadak, Kathmandu
Phone: 977-01-4232112/113
Ext: 201
Email: rajesh.shrestha@kumaribank.com