Right To Information

Right To Information

Right To Information as of Chaitra End, 2075.

INFORMATION OFFICER

Mr. Rajesh Shrestha
Senior Manager
Tangal, Kathmandu
Phone: 977-01-4443075/ 4443079
Ext: 341
Email: rajesh.shrestha@kumaribank.com