ईन्टरनेट बैंकिङ

  iBanking Login

  हामीले प्रदान गर्ने सेवाहरू:

  • खाताको मौज्दात रकम
  • कारोबार विवरण
  • दैनिक कारोबार विवरण
  • एक वा अन्य बैंकहरु बिच रकम त्रान्स्फर सुविधा
  • आफ्नो वा अन्य खाताहरुमा भुक्तानीको आदेश दिने सुविधा
  • विवरण डाउनलोड सुविधा
  • कर्जा सम्बन्धी सुचना

  संस्थागत ईन्टरनेट बैंकिङका सुविधा

  हामीले प्रदान गर्ने सेवाहरू:

  • खाताको मौज्दात रकम
  • कर्जा सम्बन्धी सुचना
  • कारोबार विवरण
  • विवरण डाउनलोड सुविधा
  • तलब सम्बन्धी विवरण
  • बहु-उपयोगकर्ता सम्बन्धी ब्यवस्थापन
  • कारोबार विवरण खोजी
  • दैनिक कारोबार विवरण

  कृपया, ईन्टरनेट बैंकिङको फारम भरी आफ्नो युजर आइ.डि तथा अरु विवरण ईमेल वा एस्. एम .एस्. मार्फत प्राप्त गर्नुहोस् ।